Turvaa vanhuuteen

Jokainen meistä on jonain päivänä vanha. Haluamme silloinkin tuntea kuuluvamme kiinteänä osana yhteiskuntaan ja että meitä arvostetaan.

Jokaisella kansalaisella on oltava oikeus vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen iästä tai varallisuudesta riippumatta. Ikääntyneiden tulee voida luottaa siihen, että joku kantaa heistä huolta niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin silloin, kun omat voimat eivät enää siihen riitä.

Hyvä ikääntyminen merkitsee kunkin ainutlaatuisen elämäntilanteen ja yksilöllisten tarpeiden ottamista huomioon. Se edellyttää myös terveyden ja toimintakyvyn edistämistä ja asuinympäristöjen esteettömyyttä.

Julkinen vastuu ja vanhuspalvelulaki
Vanhuspolitiikan tulee perustua ensisijaisesti julkiseen järjestämisvastuuseen, ammattitaitoiseen hoitoon ja toimivaan palveluverkostoon. Tarvitsemme vanhuspalvelulain. Lain säätäminen selventäisi, mitkä ovat vanhusten oikeudet hyvinvointia tukeviin palveluihin, virkistykseen ja ulkoiluun. Vanhuspalvelulakiin olisi kirjattava nykyiset laatusuositukset sekä laitos- että kotihoidosta. Lain toteuttaminen edellyttää tietenkin riittävää rahoitusta, henkilöstöä ja valvontaa.

Vanhusten turvallisuuden tunne ykkösasiana palveluissa
Kuntien tulisi entistä selvemmin määritellä, mikä on kuntien omaa tuotantoa ja miltä osin palvelut järjestetään toisin, yhteistyössä järjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa. Vanhuspalvelujen kilpailutuksen ja ostopäätösten perusteena tulee olla erityisesti vanhusten turvallisuuden tunne, hoivan laatu, riittävä ammattitaitoinen henkilöstö ja kustannustehokas toiminta.

Hoivapaikka on vanhuksen koti
Hoivapalveluiden järjestämisessä ja ostamisessa järjestöiltä tai yrityksiltä tulee huolehtia, että hoivapaikka on vanhuksen koti. Kenenkään ei pitäisi joutua muuttamaan kotiaan tai olosuhteita siellä tahtomattaan liian usein. Siksi sopimusten aikataulut ja samassa paikassa hoivan tason muuttaminen joustavasti ovat hyvin tärkeitä. Toisaalta on annettava mahdollisuus kotona olemiseen tukitoimien kanssa, jossa myös omaishoitajien asemaa on parannettava niin että taataan vapaapäivät ja siirretään korvaukset Kelan maksettavaksi, joka yhtenäistää kohtelua eri puolilla Suomea.

Maksujen kohtuullisuus

Palvelujen hyvä saatavuus ja laatu sekä palveluista maksettavien asiakasmaksujen kohtuullisuus on taattava. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lääkkeiden maksukattojen yhdistäminen ja madaltaminen turvaa mahdollisuuden tarvittavien palveluiden käyttöön. Asiakasmaksujärjestelmä vaatii samalla kokonaisuudistuksen. Tavoitteeksi on asetettava maksujen kohtuullistaminen suhteessa maksukykyyn. Maksut eivät saa estää tarvittavien palveluiden käyttöä. Kunnallisen asiakasmaksukaton välikatot tulee säilyttää, ja jatkossa maksukattoa on kehitettävä asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta.

Haluamme kaikki turvatun ja hyvän vanhenemisen. Tarvitsemme nyt tekoja sen toteuttamiseksi. Laadukas hoiva tulee taata kaikille sitä tarvitseville tuloista ja varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Kommentit

Jätä kommentti