Sote-uudistus turvaa kansalaisten perusoikeudet

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän haasteet ovat erilaisia eri puolilla Suomea. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. 

Uudistuksen tärkeänä tavoitteena on turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti. Tällä vuosikymmenellä hoitoalalta ennustetaan eläköityvän noin 43 000 henkilöä, joista lähihoitajia on yli 18 000. Julkisen sektorin on yhä laadukkaammin ja tehokkaammin vastattava kansalaisten tarpeisiin. Samalla julkisen sektorin on kyettävä uudistumaan ja tarjottava mielekkäitä tehtäviä sekä yhteistyön ja kehittymisen mahdollisuuksia työntekijöilleen.

Uudistuksen myötä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyisi vuodesta 2023 alkaen sote-maakuntien palvelukseen. Lisäksi kuntien opetustoimesta sote-maakunnan palvelukseen siirtyisivät opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Kunnan yhteisiä tukipalveluja hoitavan henkilöstön työnantaja vaihtuu, jos tehtävistä vähintään puolet kohdistuu sote-maakunnille siirtyviin tehtäviin. Työnantajan muuttuminen toteutetaan liikkeenluovutuksena.

Uudistuksen seurauksena kuntien tehtävät kevenisivät merkittävästi ja toiminnan kustannukset vähenisivät. Samalla käyttötalousmenoista siirtyisi pois noin puolet. Pitkällä aikavälillä oleellisin kuntavaikutus olisi, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien vastuulta leveämmille hartioille.

Kunnan elinvoima- ja sivistystehtävät sekä -rooli korostuvat, kun sote-maakunnat perustetaan. Hyvinvoinnin edistämisessä kunnan rooli pysyy myös merkittävänä. Kunta on nyt ja jatkossakin asukkaiden ja alueen yritysten elinvoiman keskus, elämisen mahdollistava yhteisö ja turvallinen lähiympäristö. 

Sirpa Paatero
kuntaministeri

Kommentit

Jätä kommentti