Puoluevaltuuston avauspuhe 11.4.

Tervetuloa puoluevaltuuston kokoukseen! Joudumme edelleen kokoontumaan etänä, mutta onneksi tilanteen helpottumisen voi jo alkaa nähdä ja meillä on toivoa normaalimmasta kesästä.

Hallitus on käsitellyt kuluneella viikolla koronasta ulos pääsemisen ohjelmaa, eli suunnitelmaa rajoitusten purkamiseen ja yhteiskunnan avaamiseen. Ohjelma on laitettu myös laajalle ja avoimelle kommenttikierrokselle. Avoimella keskustelulla toimista tulee enemmän yhteisiä ja niihin on helpompi sitoutua. Olemme puoluehallituksessa tehneet myös oman hieman laajemman tavoitepaperin, miten Koronan jälkeinen jälleenrakennus tehdään, niin että siinä huomioidaan tasapainoisesti kasvun vahvistaminen ja ihmisten tukeminen, tästä myöhemmin tarkemmin. Tässä on hyvä huomioidaan myös kulttuuri ja tapahtuma alan tukeminen. Kunnat ja elinkeinoelämä tulevat olemaan avainasemassa siinä, miten yhteiskunnan avaamisessa onnistutaan. Kansalaiset mahdollistavat osaltaan paluun normaaliin, kunhan jaksamme vielä noudattaa rajoituksia ja tämän seurauksena tautimäärät painuvat alas.

Hyvät toverit,

valmistaudumme parhaillaan hallituksen puoliväliriiheen. Kehysriihi on hallituksen näytön ja koetuksen paikka. Vaikka nyt ei tarvitse ratkaista kaikkia loppuhallituskauden asioita, on se kuitenkin paikka, jossa linjataan monista isoista ja pienemmistä asioista. Kehysriihi on myös keskeinen paikka meille huolehtia meidän omien tavoitteidemme eteenpäin viemisestä.

On tunnustettava, että kehysten osalta olemme tiukassa paikassa. Korona on tehnyt paitsi elämästä, myös julkisen talouden hoitamisesta haastavaa ja tilanne on monilta osin erittäin poikkeava. Meidän on löydettävä uusia keinoja ja näkemyksiä siihen, miten yhteiskuntaa voidaan rakentaa oikeudenmukaisesti ja kehittäen, mutta samalla talouden tasapainosta pitkällä aikavälillä huolehtien kriisin jälkeen. Tosiasia kuitenkin on se, että olemme edelleen kriisin keskellä, emmekä voi vielä puhua tai päättää siitä, miten ja millä aikataululla tästä päästään kokonaan ulos ja talous alkaa elpyä.

Pidän tärkeänä, että pidämme hallituksena kiinni sovituista asioista. Kuntien osalta on mahdollistettava se, että palvelut voidaan kaikkialla Suomessa järjestää ja tarvittavilta osin vahvistaa.  Tärkeää on myös jatkuva ja rohkea julkisen hallinnon kehittäminen, josta julkaisimme myös omat tavoitteet keskiviikkona. On myös koko ajan katsottava pidemmälle ja laajemmalle.

Verotus on osa-alue, jossa SDP on perinteisesti katsonut pidemmälle ja laajemmalle. Sen uudistaminen on välttämätöntä, jotta tulevaisuuden ekologisesti kestävä yhteiskunta voidaan järjestää oikeudenmukaisesti. Elämme nyt kansainvälisen verotuksen murroksessa. OECD:n johdolla on käsitelty viime vuodet kansainvälisen yritysverotuksen uudistusta, joka muuttaisi sata vuotta sitten Kansainliitossa kehitettyjä periaatteita. Se voi toteutua jo kesän aikana. Uudistuksessa on paljon pelissä, sillä verosääntöjen päivittäminen 2020-luvun digitaalisen talouden tarpeiseen ja globaali miniyritysvero kääntäisivät verokilpailun päälaelleen.

Joe Bidenin johtama Yhdysvaltain uusi hallinto on ottanut tässä käänteessä johtajuuden, kun se esittää 21 prosentin globaalia minimiyhteisöverokantaa ja korottaisi maan omaa veroa 28 prosenttiin eli kolmanneksella. Tämä olisi ennen muuta reilu tapa rahoittaa massiivista elvytystä ja ihmisten sekä yritysten tukemista. Myös Suomi voi vaikuttaa edelläkävijänä ja meidän etumme on osallistua kansainvälisten sääntöjen uudistamiseen. Olimme aktiivisia sata vuotta sitten Kansainliitossa ja meidän pitää olla sitä nyt niin OECD:ssa kuin EU:ssa. Kunnianhimoinen uudistus tarkoittaisi paitsi sitä, että hyvinvointivaltion rahoitus voidaan turvata, myös sitä että verotus kohtelee erilaisia yrityksiä, ihmisiä ja maita reilummin. Vain tällainen verojärjestelmä on kestävä.

Kaikessa ei aina mennä parempaan suuntaan,

Nyt valitettavasti näyttää että yhteiskuntaa, joka on perustunut luottamukseen ja sopimiseen halutaan horjuttaa, kyseenalaistamalla monia perusrakenteita. Viime aikoina on tullut selväksi että tätä tehdään myös työmarkkinoiden puolella, emme voi olla tyytyväisiä tämän hetkiseen tilanteeseen, jossa työantajapuoli haastaa nykyistä yhteistä sopimusjärjestelmää irtautumalla siitä kokonaan. Kolmikantainen työelämän vahvistaminen ja toisaalta työmarkkinaosapuolille kuuluva neuvottelu työehdoista on ollut järjestelmä, joka on siivittänyt meitä vuosikymmenet eheänä yhteiskuntana eteenpäin. Toivon, että tulevaisuuden työmarkkinamalli perustuu jatkossakin neuvotteluun, jossa molemmat osapuolet ovat yhtä vahvoja. Yhteistä tahtoa ja työtä, ei vastakkainasettelun lietsomista, tarvitaan etenkin nyt tilanteessa, jossa epävarmuutta on jatkunut jo yli vuoden työntekijöiden sekä yritysten osalta ja että Koronan jälkeen kasvu saadaan nopeasti liikkeelle.

Luottamuksen vahvistaminen on tärkeää myös työmarkkinoilla. Työlainsäädäntömme on perustunut aina siihen, että työntekijän suojaa on vahvistettava, koska sopimustilanteessa neuvotteluasema työnantajan kanssa ei ole yhtä vahva. Yleissitovuuteen tai liittojen ja työnantajan väliseen paikalliseen neuvotteluun on liittynyt aina myös tasavahvuus. Molemmat osapuolet ovat yhteisessä neuvottelupöydässä olleet tasavertaisia ja saaneet läpi omia tavoitteitaan, johon on voitu olla tyytyväisiä. Tai kuten työmarkkinoilla on ollut tapana todeta, osapuolet ovat voineet elää neuvottelutuloksen kanssa.

Jatkossa ei saa olla niin, että vain työnantaja voittaa neuvotteluissa, jotka se haluaa käydä vain yksilön kanssa. SDP:n tehtävä on nyt ja jatkossakin huolehtia työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden suojasta. Tässäkin työssä meitä kaikkia tarvitaan.

Hyvät ystävät,

kuten tiedämme ja tunnistamme omassa arjessamme, kunnat ovat keskeisiä toimijoita lähipalveluissa. Se, miten palvelut toimivat joka päiväisessä elämässä, mutta myös silloin, kun jotain odottamatonta osuu kohdalle, merkitsee paljon hyvän elämän rakentamisessa. SDP on aina pitänyt huolta ihmisistä ja se tapahtuu pitämällä huolta kunnista.

Kunnilla on noin 700 lakisääteistä tehtävää ja velvoitetta. Jokainen tehtävä on tärkeä osa kuntien palveluverkkoa. Osa tehtävistä on hallinnollisia, mutta ilman hyvää hallintoa ei olisi tasapuolisia ja oikein toimivia palveluja. Palveluissa ei saa syrjiä ketään ja turvaverkkojen on toimittava kaikissa tilanteissa. Siksi tarvitaan prosesseja, joilla päätökset tehdään ja sääntelyä, johon päätökset nojaavat. SDP:n tehtävä on puolustaa sekä palveluja, että hallintoa niihin kohdistuvilta hyökkäyksiltä. On helppo sanoa, että tehtäviä on liikaa, mutta on vaikea osoittaa, mitä tehtävää ei tulisi tehdä.

Kuntien tehtäviä kannattaa lähestyä kuntalaisten näkökulmasta. Meidän kuntavaaliteemamme ovat selkeitä, ihmislähtöisiä ja tähtäävät jokaisessa kunnassa ihmisten hyvään arkeen. Kuntavaaleihin on noin kaksi kuukautta. Nyt olisikin aika päästä keskustelemaan kuntia koskettavista aiheista, jotta saadaan ihmiset kiinnostumaan vaaleista ja SDP:n ehdokkaat esittäytymään vaihtoehtona jokaisessa kunnassa.

Kuntapäättäjän työ on mielenkiintoista ja antoisaa. Kunnissa tehtävät päätökset näkyvät nopeasti kuntalaisille. Kannustan kaikkia osallistumaan oman kunnan asioista puhumiseen, lähtemään ehdolle tai osallistumaan jonkun ehdokkaan tukemiseen. Myös yleinen oman kunnan asioihin osallistuminen on arvokasta, osallisuuden lisääminen eri keinoin on tärkeätä kaikessa vaikuttamisessa.

Jos hyvin käy, pääsemme vielä ennen vaaleja tapaamaan ihmisiä myös muualla, kuin sosiaalisessa mediassa. Kuitenkin myös siellä voi tehdä paljon. Ei anneta vihaisen puheen ja tiettyjen ryhmittymien viedä kaikkea tilaa, vaan tarjotaan asiapitoisia vastauksia ja vaihtoehtoja. Kerrotaan siitä, mitä kunnissa tehdään ja miksi äänestäminen on tärkeää. Ollaan läsnä, kiinnostuneita ja valmiita keskustelemaan ja kertomaan mahdollisuuksista, joita omassa kunnassa on.

Yhteiskunnan eheys ja ihmisten välinen luottamus ovat toimivan yhteiskunnan perusta ja vaalit ovat demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi. Jokainen puolue rakentaa vaaleihin joukkueen, jolla pyritään saamaan paras mahdollinen äänestystulos. SDP:n asema kuntavaaleissa on erittäin hyvä. Olemme tehneet politiikkaa, jossa kriisiä on hoidettu ihmiset edellä ja oikeudenmukaisesti, mutta olemme myös pystyneet tekemään uudistuksia, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia yhdenvertaisuuteen ja tulevaisuuteen. Esimerkiksi oppivelvollisuusiän laajentaminen on toimi, joka tuo yhä useammat ihmiset samalle viivalle. Sote-uudistuksen tavoite on parantaa hoidon laatua ja tasa-arvoistaa hoitoon pääsyä eri puolilla Suomea. Koulutuspoliittinen selonteko ja fossiilittoman liikenteen tiekartta ovat myös esimerkkejä siitä, että SDP välittää. Myös palvelujen digitalisointi tehdään saavutettavuus edellä.

Kunnissa meillä kaikilla on mahdollisuus olla luomassa hyviä palveluja kaiken ikäisille, rakentaa ja korjata toimivasti, huolehtia yrittämisen edellytyksistä ja kunnan kulttuuritoiminnasta. Kuntien toiminta läpileikkaa kaikkea, mitä kukin meistä elämänkaaren aikana tekee ja tarvitsee. Kysynkin teiltä, haluammeko me olla ratkaisemassa sitä, että kunnat toimivat ihmisen parhaaksi jatkossakin, vai annammeko me muille tämän mandaatin? Veikkaan, että me haluamme olla tekemässä parempaa kuntapolitiikkaa kaikissa Suomen kunnissa. Ehdokasasettelulla ja vaalityöllä, eli ehdokkaaksi asettumalla, ihmisiin yhteydessä olemalla ja meidän teemoistamme ahkerasti puhumalla ja niitä esillä pitämällä saavutamme sen, mitä tavoitteisiimme olemme kirjanneet. 

Täytyy tahtoa, täytyy uskoa, täytyy uskaltaa. Tämän totesi Miina Sillanpää, joka ponnisteli väsymättä tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan eteen.

Näillä sanoilla ja elämänohjeella, avaan kokouksen!

Kommentit

Jätä kommentti