Kirje kunnille

Hyvä kuntatoimija!

Pidimme maanantaina info-tilaisuuden kuntien tilanteesta koronaviruksen vuoksi. Kunnilta on tullut paljon yhteydenottoja ja kysymyksiä liittyen mahdollisiin tukitoimiin. Hallitus on tehnyt yleisellä tasolla sitovan päätöksen, että kuntia tuetaan. Hallitus on myös vedonnut kuntiin, että ne selvittävät koko henkilöstön mahdollisuudet työskennellä kriisin aiheuttamien palveluntarpeiden hoitamisessa. Lomautusten aika ei välttämättä ole juuri nyt.

Kuntien tuelle haetaan oikea-aikaisuutta ja oikeaa kohdennusta. Ensimmäiset taloudelliset seuraukset liittyvät yritysten verojen maksun lykkäyksiin, jotka puolestaan aiheuttavat lykkäyksiä kuntien verotuloihin ja nämä kompensoidaan. Tämä valmistelu on jo käynnissä.

Kompensaation lisäksi selvitämme yhdessä kuntien kanssa koronaviruksesta aiheutuvia lisäkustannuksia ja tulojen menetyksiä ja niiden seurauksia. Jotta taloudelliset vahingot kunnille olisivat oikein tehtyjä, ne valmistellaan huolella. Päätösten aika on viimeistään kehysriihen yhteydessä. Haasteena on se, että kukaan ei vielä tarkkaan tiedä kriisin kestoa. Lisäksi kuntien taloudellinen tilanne on ollut jo ennen kriisiä heikko ja erot ovat suuria, mikä hankaloittaa selviämistä tästä tilanteesta.

Viime perjantaina hallitus kertoi ensimmäisistä taloudellisista tukitoimista, ja toimista, jotka kohdistetaan työmarkkinoihin. Kuntien talous ei ole ollut ensimmäisenä kärsimässä, sillä ensimmäiset taloudelliset tappiot ovat syntyneet yksityiselle sektorille, ja sen vaikutukset kuntatalouteen näkyvät vähän viiveellä. Siksi järjestys on ollut tämä, että ensin tuetaan yrityksiä ja ihmisiä, sitten arvioidaan vaikutukset kuntiin. Kuntien verotusoikeuden vuoksi niiden rahoitusasema on muita toimialoja turvatumpi. Kuntarahoitus puolestaan ilmoitti, että se pystyy vastaamaan asiakkaiden eli kuntien rahoitustarpeisiin, eikä rahoituksen saatavuus ei ole vaarantunut.  Kuntien lainoihin ei tavallisesti sisälly myöskään sellaisia taloudelliseen tilanteeseen liittyviä ehtoja, joiden täyttyminen johtaisi lainojen irtisanomiseen.

Hallitus on arvioinut koronaviruksen aiheuttamia mahdollisia taloudellisia vaikutuksia kuntiin monelta kannalta. Vaikutukset on koottu kalvosarjaan, jonka löydät tästä linkistä Lisäksi on hyvä muistaa, että OKM ja STM osaltaan ohjeistavat kuntia keskeisissä kysymyksissä.

Taloudelliset vaikutukset ja niiden arviointi

Merkittävimmät vaikutukset kuntiin ovat verotulojen vähentyminen sekä kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot. Poikkeustilanteen kestolla ja laajuudella on olennainen vaikutus kuntien tuloihin ja menoihin, minkä vuoksi vaikutusten rahamääräinen arviointi on tässä vaiheessa hankalaa. Lisäksi taloudelliset vaikutukset kunnille vaihtelevat ja esimerkiksi verotulojen kehitykseen vaikuttaa suuresti kunnan väestö- ja elinkeinorakenne. Sote-menojen kasvu riippuu puolestaan epidemian vaikutuksesta kullekin alueelle ja kuhunkin kuntaan.

Vaikuttavan päätöksenteon kannalta olennaista on hallituksen käytössä oleva oikea ja ajantasainen tieto. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennuste valmistuu hallitukselle kehysriiheen mennessä. Kunnilta ja kuntayhtymiltä tarvitaan nyt vaikutusten arvioimiseksi oikeaa ja ajantasaista sekä jatkuvasti päivitettävää tietoa. Tulemme kutsumaan kaupunkeja ja kuntia yhteiseen keskusteluun vaikutusten arvioinnin ja tukipaketin sisällön tiimoilta. Lisäksi kuntien ensimmäiset osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun tai huhtikuun lopun tilanteista, ja verohallinto tuottaa tietoa verokertymistä. Tietopohja palvelee valtion toimenpiteiden sisällön, ajoituksen ja kohdentamisen valmistelua.

Kuntien tukeminen

Kuntien tukemisen lähtökohtana on tuen vaikuttavuus: oikeat instrumentit, oikea kohdentuminen ja oikea ajoitus. Kriisin kestoa ja laajuutta ei valitettavasti tiedä vielä kukaan. Lisäksi vaikutukset kuntiin tulevat näkyviin asteittain. Sen vuoksi myös toimenpidekokonaisuutta on perusteltua arvioida tästä lähtökohdasta. Laaja arvio vaikutuksista kuntatalouteen on jo valmistelussa valtiovarainministeriön ennusteprosessissa.

Tuen määrittelyyn tarvitaan ”reagointipisteitä” sitä mukaa, kun saadaan lisää informaatiota. Hallitus toimii kuntien tukemisessa niin ripeästi, kuin se on tarpeen. Seuraavat lähiaikojen päätökset tehdään kehysriihen ja lisätalousarvioiden yhteydessä.

Verojen maksun lykkäysmenettelystä määräaikaisesti aiheutuvan kuntien verokertymän pienenemisen kompensointi on jo valmistelussa ja tästä on päätetty. Myös muita mahdollisia toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta selvitetään parhaillaan. On hyvä muistaa, että eri keinoilla on eri vaikutus ja siksi olemassa olevaan kriisiin ei ole yhtä nopeasti käyttöön otettavaa keinoa, joka sopisi kaikille.

Verojen maksun lykkäysmenettelystä määräaikaisesti aiheutuvan kuntien verokertymän pienenemisen kompensointi on jo valmistelussa ja tästä on päätetty. Myös muita mahdollisia toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta selvitetään parhaillaan. On hyvä muistaa, että eri keinoilla on eri vaikutus ja siksi olemassa olevaan kriisiin ei ole yhtä nopeasti käyttöön otettavaa keinoa, joka sopisi kaikille.

Kommentit

Jätä kommentti